Prawo Gospodarcze i Handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe - Bielsk Podlaski

Najważniejsze regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się m.in. w prawie gospodarczym i handlowym. Na przedsiębiorcach ciąży wiele obowiązków oraz muszą się liczyć z różnym ryzykiem. Dlatego często stosowanym rozwiązaniem jest stała obsługa prawna. Oferuje ją Kancelaria Adwokacka adwokata Marcina Sakowicza w Bielsku Podlaskim. Mogą z niej skorzystać: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego i cywilne.

W ramach świadczonych usług prawnik m.in. reprezentuje klienta w postępowaniu egzekucyjnym, które ma na celu windykację należności. Przymusowe ściągnięcie wierzytelności z majątku dłużnika może odbyć się na podstawie tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną przez sąd.

Czym jest prawo handlowe?

To inaczej zespół norm prawa prywatnego regulujący organizację przedsiębiorców i czynności gospodarcze wewnętrzne (krajowe) i międzynarodowe. Prawo handlowe obejmuje m.in. kwestie związane z:

 • przedsiębiorcami – w tym np. prowadzenie działalności gospodarczej, jej podejmowanie i ewidencję,
 • spółkami,
 • spółdzielniami,
 • bankami,
 • umowami gospodarczymi – m.in. transportowymi, bankowymi, licencyjnymi, ubezpieczeń gospodarczych, o roboty budowlane.

Ta dziedzina obejmuje także zagadnienia związane z prawem autorskim, upadłościowym i naprawczym, w zakresie zwalczania konkurencji, własności przedsiębiorców itp.

Co reguluje prawo gospodarcze?

Funkcjonowanie gospodarki państwa i stosunków gospodarczych pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi oraz między innymi podmiotami reguluje prawo gospodarcze. Można je podzielić na:
 • publiczne – które definiuje, jakie warunki są wymagane, aby można było prowadzić działalność. Na podstawie wskazanych norm i zasad państwo wraz z innymi organami mogą kontrolować funkcjonowanie firmy,
 • prywatne – obejmuje stosunki między poszczególnymi przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. W szczególności dotyczy przepisów określających m.in. rodzaje i funkcjonowanie spółek, czynności handlowe czy kwestie dotyczące upadłości.
W przypadku tej dziedziny nie ma jednolitych regulacji prawnych dla stosunków gospodarczych.

Pomoc adwokata w prowadzeniu działalności gospodarczej

W zakresie regulowanym przez prawo handlowe i gospodarcze działanie prawnika obejmuje:

 • porady przy zakładaniu działalności gospodarczej i jej rejestracji,
 • bieżącą obsługę firm oraz ich organów,
 • występowanie w imieniu przedsiębiorcy o wydanie niezbędnych koncesji lub zezwoleń,
 • przygotowywanie projektów różnych dokumentów m.in. pracowniczych czy umów handlowych,
 • udział w negocjacjach z kontrahentami,
 • pomoc prawną podczas przekształceń organizacyjnych podmiotów,
 • doradztwo przy transakcjach związanych m.in. ze zbyciem, nabyciem, udziałów/akcji, aktywów.

Adwokat występuje w imieniu przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami, w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Ponadto prawnik zapewnia reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym. W procesie windykacji należności najistotniejsza jest biegła znajomość procedur sądowych i egzekucyjnych, jak również umiejętność skutecznego poszukiwania majątku dłużnika. Dzięki temu zwiększa się prawdopodobieństwo odzyskania długu. Windykacja należności może być miękka (polubowna) lub twarda. W drugim przypadku sprawa kierowana jest do sądu, a po wydaniu wyroku lub nakazie zapłaty rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne. Kancelaria obsługuje klientów z różnych branż w zakresie prawa handlowego i gospodarczego.

Kancelaria Adwokacka Marcin Sakowicz obsługuje klientów na terenie:

 • Bielska Podlaskiego
 • Hajnówki
 • Siemiatycz

Zapraszamy!

tel: 607 556 767

mail: biuro@adwokatsakowicz.pl

 
Kancelaria Adwokacka adw. Marcin Sakowicz

Follow Us