Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne - Bielsk podlaski i okolice

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wiążą się z bardzo dużym ciężarem emocjonalnym. Rozwód, alimenty czy podział majątku, jak i uregulowanie wielu innych kwestii związanych z najbliższymi osobami nacechowane jest zazwyczaj ogromnym stresem. Dodatkowo często klienci nie orientują się w możliwościach, jakie daje im prawo rodzinne. Natomiast specjalizujący się w nim adwokat potrafi obiektywnie ocenić sytuację i zaproponować mocodawcy różne rozwiązania. Kancelaria Adwokacka adwokata Marcina Sakowicza w Bielsku Podlaskim pomaga osobom, które szukają wsparcia w sprawach rodzinnych regulowanych przepisami.

Prawo rodzinne – rozwód

Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego każdy z małżonków może złożyć wniosek o rozwód. Muszą jednak zaistnieć ku temu pewne przesłanki, czyli m.in. nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia. Sąd może przychylić się do pozwu, jeśli rozstanie nie jest sprzeczne z dobrem dzieci oraz zasadami współżycia społecznego. Gdy tego rodzaju sytuacje nie zachodzą i ustały więzi, tj. uczuciowa, fizyczna i gospodarcza (majątkowa), sąd może wydać orzeczenie o rozwodzie i wskazać winę obojga małżonków, jednego z nich lub żadnego.

Pomoc adwokata od prawa rodzinnego polega na doradztwie, sporządzeniu pozwu czy innych pism procesowych. Proponuje również wsparcie w zakresie zbierania materiałów dowodowych oraz uczestnictwo w negocjacjach z drugą stroną i rozprawach sądowych. Ponadto prawnik przygotowuje środki zaskarżenia od orzeczeń kończących sprawę lub wydawanych w toku postępowania.

Prawo rodzinne – alimenty

Kolejną kwestią, z jaką ma do czynienia większość rozwodzących się par, są alimenty. Kancelaria adwokacka zapewnia zarówno rzetelne doradztwo w tej sprawie, jak i sporządza pozwy oraz inne pisma procesowe. Do tego świadczenia uprawnione są dzieci oraz w niektórych przypadkach były małżonek, o ile nie został on uznany za wyłącznie winnego rozwodu i znajduje się w niedostatku. Ponadto alimenty przysługują także m.in.:

  • rodzeństwu,
  • rodzicom,
  • dziadkom,
  • wnukom,
  • dorosłym lub samodzielnym finansowo dzieciom pod warunkiem pozostawania w niedostatku,
  • pasierbom,
  • osobom przysposobionym,
  • matce pozamałżeńskiego dziecka w trakcie ciąży.

Adwokat m.in. reprezentuje klienta w postępowaniach przed sądem w sprawach o podwyższenie, obniżenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego i przygotowuje wnioski o zabezpieczenie tego świadczenia.  

Prawo rodzinne – podział majątku

Kolejną kwestią do ustalenia przy rozwodzie jest podział majątku. Wspólność ustawowa powstaje między małżonkami w momencie zawarcia związku małżeńskiego. Mogą oni ją przez stosowną umowę rozszerzyć, ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową, w tym z wyrównaniem dorobków.

Na skutek m.in. śmierci jednego lub obojga małżonków, orzeczenia rozwodu, czy separacji wspólność ustaje.

Aby doprowadzić do podziału majątku wspólnego, trzeba złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku (lub sądu spadku – w przypadku zgonu jednej ze stron). W postępowaniu rozstrzyga on również o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków oraz decyduje, jakie wydatki i nakłady poczynione ze wspólności ustawowej na majątek osobisty i odwrotnie podlegają zwrotowi.

W powyższej kwestii, jak i rozwodualimentów oraz innych, jakie reguluje prawo rodzinne, można skontaktować się z kancelarią adwokacką i udzielić pełnomocnictwa prawnikowi, który specjalizuje się w tej dziedzinie.

Kancelaria Adwokacka Marcin Sakowicz obsługuje klientów na terenie:

Zapraszamy! tel: 607 556 767 mail: biuro@adwokatsakowicz.pl

Kancelaria Adwokacka adw. Marcin Sakowicz

Follow Us