Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Hajnówka

Adwokat odszkodowania Hajnówka

Wśród usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Marcina Sakowicza znajduje się pomoc prawna w zakresie odszkodowań. Wsparcie skierowane jest do klientów z Hajnówki oraz innych miejscowości na terenie województwa podlaskiego. Specjalizujący się w tym zakresie prawnik może pomóc mocodawcom w dochodzeniu rekompensaty za poniesione szkody osobowe i majątkowe z tytułu np. wypadku przy pracy w postępowaniu przeciwko::

  • pracodawcy,
  • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
  • ubezpieczycielowi.

Zadaniem adwokata jest wykazanie w imieniu reprezentowanego klienta stosownych przesłanek prawnych przemawiających za wypłatą odszkodowania poszkodowanemu.

Inne sprawy, jakimi się zajmuje, dotyczą też nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy w zakresie świadczonych obowiązków służbowych albo rozwiązania jej bez wypowiedzenia, niewydania w terminie bądź wydania niewłaściwego świadectwa pracy lub jego sprostowania, zapłaty wynagrodzeń, odpraw, rent. Może pomóc również klientom w procesach o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy czy w kwestii zakazu konkurencji.

W powyższych postępowaniach kancelaria reprezentuje także właścicieli firm.

Prawnik Hajnówka - odszkodowania

Oferowana pomoc prawna polega na dochodzeniu przez prawnika odszkodowań za szkodę na mieniu lub osobie oraz zadośćuczynienia za:

  • doznane krzywdy,
  • utratę osoby bliskiej, koszty leczenia, utracone zarobki.

Ponadto rolą prawnika jest uzyskanie dla mocodawcy zwrotu kosztów pogrzebu, renty alimentacyjnej, z tytułu niezdolności do pracy (w tym szkoleniowej), rodzinnej, jak również zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego czy wyrównawczego.

 

Jeśli chodzi o odszkodowania, adwokat na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa reprezentuje klientów w postępowaniach:

  • przedsądowym – bierze udział w negocjacjach z pracodawcą oraz ubezpieczycielem,
  • toczącym się przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • sądowym,
  • windykacyjnym.

Aby starać się o naprawienie szkody, klient ma trzy lata, licząc od dnia, w którym dowiedział się o jej zaistnieniu.

 

Kancelaria prawnicza świadczy porady w zakresie odszkodowań dla osób z Hajnówki i okolic. Wszystkie powierzane adwokatowi informacje, objęte są tajemnicą.

Kancelaria Adwokacka adw. Marcin Sakowicz

Follow Us